Enter your keyword

Algemene voorwaarden

 1. Begripsbepaling

De volgende begrippen zijn van toepassing tussen de partijen:

KleineTovenaar.eu: Nick Kinschots, Bredaseweg 3A, 2322 Minderhout, België en zijn vertegenwoordigers

Klant: iedere natuurlijke persoon die iets koopt voor persoonlijk of eigen gebruik en iedere natuurlijke persoon, zelfstandige, (rechts)persoon of (feitelijke) vereniging, die met de KleineTovenaar.eu een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, contracten, herstellingen, pro-forma’s, facturen, creditnota’s, diensten en producten geleverd door KleineTovenaar.eu. Tevens zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op elke bestelling geplaatst via onze website / shop of via e-mail. KleineTovenaar.eu heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

De nietigheid van één van de voorwaarden laat de geldigheid en toepassing van de andere voorwaarden zoveel als mogelijk onaangetast.

 1. Identificatie van de verkoper

KleineTovenaar.eu vertegenwoordigd door Kinschots Nick

Bredaseweg 3A

2322 Minderhout

België

BTW BE0848.993.785

Tel: 0032 (0) 497/315.901

E-mail: info@kleinetovenaar.eu

 1. Verzakingsrecht
De consument heeft het recht aan de leverancier schriftelijk (e-mail/fax/brief) mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Deze termijn moet de klant toelaten het aangekochte product te beoordelen zoals in een etalage. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. Ook artikelen waarvan de verpakking op dergelijke manier werd geopend dat deze niet meer als nieuw verkocht kunnen worden, zullen niet worden teruggenomen. Sommige verbruiksartikelen met een hygiënisch karakter kunnen niet worden teruggenomen nadat de verpakking werd geopend. De klant dient binnen dezelfde 14 kalenderdagen de producten terug te sturen in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met alle accessoires en de originele aankoopbon. De consument ontvangt dan het geld terug via bankoverschrijving. Daarbij draagt de consument zelf de kosten van de retourzending en is verantwoordelijk voor eventuele transportschade.

 1. Copyright

De inhoud van onze website mag op geen enkele wijze worden overgenomen, tenzij u hiervoor onze uitdrukkelijke toestemming werd verleend.

 1. Totstandkoming

KleineTovenaar.eu verbindt er zich toe om de goederen aan de klant te leveren zoals die bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de koop en deze beschreven werden op de website. Als een besteld product niet langer beschikbaar blijkt te zijn, zullen wij in samenspraak met u (de klant) op zoek gaan naar een alternatief. Als u dit weigert, gaan wij over tot terugbetaling van het product in kwestie. Ondanks alle inspanningen, kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Voor eventuele gevolgen van zet- of drukfouten, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerp kunnen we dan ook niet aansprakelijk worden gesteld.

 1. Offertes

Alle offertes en prijsopgaves van KleineTovenaar.eu zijn geheel vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig tenzij anders overeengekomen en onder voorbehoud van prijswijzigingen bij onze leveranciers en zolang de voorraad strekt. Wijzigingen aan een reeds gesloten overeenkomst zijn pas geldig zodra beide partijen de aanvulling of wijziging schriftelijk hebben goedgekeurd. Een offerte is niet geldig voor toekomstige opdrachten en kan tussentijds gewijzigd worden. De klant erkent dat uitgewisselde mails geldig zijn als wettelijk bewijsmiddel.

 1. Prijzen

De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en alle taksen, maar zonder verzendkosten. De verzendkosten worden berekend tijdens het bestelproces, deels op basis van de door de klant verstrekte gegevens. De prijzen zijn geldig zolang de voorraad strekt, onder voorbehoud van prijswijzigingen of tel- en drukfouten. Betalen kan via PayPal, iDEAL, Bancontact / Mister Cash, cash bij afhaling, per cadeaubon of via overschrijving. KleineTovenaar.eu kan deze betalingsmogelijkheden in de toekomst uiteraard uitbreiden.

 1. Leverdatum

Voor artikelen die voorradig zijn op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst, zal KleineTovenaar.eu de klant via e-mail de vermoedelijke leverdatum bevestigen. Wanneer een product niet voorradig is, zullen wij u informeren over de verwachte levertermijn. Hoe dan ook wordt uw bestelling pas verzonden na ontvangst van het verschuldigde bedrag.

KleineTovenaar.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld, mocht een product ondanks zorgvuldige opvolging uiteindelijk toch niet meer op voorraad blijken. In dat geval zullen we overgaan tot de terugstorting van het betaalde bedrag.

 1. Transportschade

Bij ontvangst van uw bestelling dient u het pakket te controleren op transportschade. Mocht er uiterlijke schade zijn ontstaan, verzoeken wij u om een foto te nemen van de beschadigde zending alvorens het pakket open te maken en ons binnen 48 uur schriftelijk of via e-mail op de hoogte te brengen mocht de inhoud effectief beschadigd zijn. Indien wij niet binnen deze termijn op de hoogte worden gesteld van eventuele schade, kunnen wij niet meer aansprakelijk worden gesteld! Het risico gaat over op het ogenblik van de levering.

 1. Gebreken

KleineTovenaar.eu of haar vertegenwoordiging is in geen geval aansprakelijk indien schade wordt veroorzaakt die niet alleen te wijten is aan een gebrek in het product, maar ook door een fout of nalatigheid van de klant of van een persoon voor wie de klant verantwoordelijk is.

Toestellen die schade of defecten vertonen als gevolg van binnendringen van vloeistoffen, oxidatie, schokken, stoten of vallen worden niet gedekt door de commerciële of wettelijke garantie. Elk verkeerd of onvakkundig gebruik doet de garantie vervallen. Elke aanpassing of wijziging aan het toestel of slecht onderhoud resulteert in het vervallen van de garantie.

Normale slijtage valt evenmin onder de dekking van de commerciële of wettelijke garanties.

 1. Eigendomsoverdracht

 De eigendom van het verkochte goed zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door KleineTovenaar.eu geleverde of te leveren goederen aan KleineTovenaar.eu verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico ‘s van het verlies of van vernietiging van het verkochte goed integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat het verkochte goed aan hem werd geleverd.

Tot het ogenblik dat de eigendom van het verkochte goed effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht; zal de klant op de geleverde goederen een teken aanbrengen dat duidelijk leesbaar weergeeft dat de geleverde goederen eigendom blijven van KleineTovenaar.eu. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald. De klant verbindt zich ertoe om KleineTovenaar.eu onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de verkochte goederen zou zijn gelegd.

De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze in perfecte staat op een daartoe geschikte en reine plaats op te slaan en te bewaren.

De klant verbindt er zich toe om KleineTovenaar.eu te verwittigen indien de verkochte goederen worden opgeslagen in een pand dat niet haar eigendom is en zal op verzoek van KleineTovenaar.eu de identiteit van de eigenaar meedelen.

 1. Garantie

KleineTovenaar.eu is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) jaar te rekenen vanaf de levering. De klant dient elk gebrek van overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden na de vaststelling ervan schriftelijk aan KleineTovenaar.eu mee te delen. Bij gebrek aan dergelijke mededeling van het gebrek aan KleineTovenaar.eu binnen de twee (2) maanden na de vaststelling ervan verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen KleineTovenaar.eu of haar vertegenwoordiging in te stellen. U kan alleen aanspraak maken op de garantie op vertoon van de originele aankoopbon. Scheuren en barsten in houten producten zijn een natuurlijk fenomeen en vallen niet onder garantie omdat het een ‘levend’ natuurproduct betreft.

 1. Inpakservice

Onze inpakservice is beschikbaar voor elke bestelling die redelijkerwijs feestelijk ingepakt verzonden kan worden. Grotere producten die om logistieke redenen niet feestelijk ingepakt kunnen worden, zijn hiervan uitgesloten. KleineTovenaar.eu heeft het recht om op basis hiervan deze dienst te weigeren voor bepaalde producten.

 1. Gebruik van gegevens

Gegevensdeling

Gegevens mogen door de KleineTovenaar.eu alleen worden verwerkt voor de doeleinden die in de offerte / overeenkomst omschreven worden. De klant machtigt KleineTovenaar.eu deze gegevens mee te delen aan alle personen, instellingen en instanties die rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht en gemachtigd zijn om die gegevens te ontvangen.

De mededeling van gegevens aan derden die niet rechtstreeks deelnemen aan de uitvoering van de opdracht, is verboden, tenzij dit door of krachtens de wet of krachtens een rechterlijk bevel wordt opgelegd. Elke wettelijk verplichte mededeling van de persoonsgegevens aan derden moet door KleineTovenaar.eu vooraf ter kennis worden gebracht aan de klant.

Onderaanneming

Voor de praktische uitvoering van de opdracht kan KleineTovenaar.eu onderaannemingscontracten afsluiten met derden.

De klant stemt hierbij over het algemeen in met het subverwerken van persoonsgegevens door derden om de doeleinden te bereiken. Indien KleineTovenaar.eu de verwerking van persoonsgegevens namens de klant (gedeeltelijk) uitbesteedt, dan doet KleineTovenaar.eu dit steeds door middel van een schriftelijke overeenkomst met de derde partij die dezelfde of minstens evenwaardige gegevensbeschermingsverplichtingen oplegt aan de derde als de verplichtingen die onder deze overeenkomst zijn opgelegd aan KleineTovenaar.eu. Indien de derde partij er niet in slaagt om zijn gegevensbeschermingsverplichting te vervullen krachtens een dergelijke schriftelijke overeenkomst, zal KleineTovenaar.eu volledig aansprakelijk blijven ten opzichte van de klant voor de naleving van deze verplichtingen.

KleineTovenaar.eu houdt een actuele lijst bij van de actieve onderaannemingscontracten met derden en kan deze binnen redelijke termijn op schriftelijk verzoek (incl. via e-mail) bezorgen aan de klant. KleineTovenaar.eu brengt de klant op structurele basis op de hoogte wanneer deze lijst wijzigt.

 1. Correctheid gegevens

De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de aan ons verstrekte persoons en/of bedrijfsgegevens. Wanneer de door de klant verstrekte gegevens onjuist blijken, kan KleineTovenaar.eu geenszins aansprakelijk worden gesteld en/of tot het betalen van een schadevergoeding of boete worden gedwongen. De klant draagt hier de volledige eindverantwoordelijkheid.

 1. Nietigheid

De onuitvoerbaarheid, de onafdwingbaarheid of de nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden laten de geldigheid, de afdwingbaarheid of de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Alle rechten en verplichtingen die door dit contract ontstaan, zullen noch in hun geheel of noch gedeeltelijk op derden kunnen overgedragen worden, zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van KleineTovenaar.eu. Het niet uitoefenen door KleineTovenaar.eu of de klant van zijn rechten, op eender welk moment, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.

 1. Bevoegde rechtbanken

Bij eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

 1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Bij bestelling erkent de klant notie te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en gaat hij/zij dan ook akkoord met onze algemene voorwaarden.

Laatste herziening op 01/07/2019